Oyster root

Tragopogon porrifolius

Family: 

Asteraceae