Poision Oak

Toxicodendron diversilobum

Family: 

Anacardiaceae

Common 

Population Status: 

Common